Wg Raportu Miesięcznego Wykonawcy, w okresie sprawozdawczym tj. Kwiecień 2020 r.

Wykonawca wykonywał następujące prace: 

  • Przedłożył Projekt Budowlany do Przeglądu w dniu 2020-04-30;
  • Monitorował urzędy w zakresie zgodnego z wnioskiem i terminowego wydania warunków technicznych;
  • Kontynuował opracowywanie planu działań ratowniczych – część techniczno-budowlaną;
  • Przygotował materiały do uzyskania odstępstw od przepisów budowlanych (kąt skrzyżowania drogi z linią PKP, kąt skrzyżowania drogi z gazociągiem JAMAŁ, odległości pomiędzy skrzyżowaniami);
  • Przekazał do uzgodnienia zakres wniosków o odstępstwa od przepisów budowlanych (kąt skrzyżowania drogi z linią PKP, kąt skrzyżowania drogi z gazociągiem JAMAŁ, odległości pomiędzy skrzyżowaniami) w dniu 2020-04-17;
  • Otrzymał zatwierdzenie Interpolacji Prognozy Ruchu przez Departament Przygotowania Inwestycji GDDKiA w dniu 2020-04-16;
  • Pracował nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu i przygotowywał materiały do audytu BRD;
  • Pracował nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem;
  • Kontynuował prace nad wykonywaniem ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
  • Wykonał inwentaryzację przyrodniczą oraz przekazał do IK w dniu 2020-04-30 do przeglądu;
  • Wykonał obliczenia akustyczne i przekazał do IK do przeglądu w dniu 2020-04-01;
  • Kontynuował prace nad przygotowywaniem ponownego raportu oddziaływania na środowisko;
  • Kontynuował dalsze prace nad inwentaryzację przyrodniczą;
  • Kontynuował badania geotechniczne;
  • Przygotowywał dokumentację badań podłoża gruntowego;
  • Przygotowywał materiały do opinii do wniosku ZRID;
  • Monitorował wysłane wnioski do gestorów o warunki zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz gazu dla OUD i MOP;
  • Uczestniczył w Radzie Budowy nr 2 w dniu 2020-04-16 w formie wideokonferencji;
  • W toku prowadzonych prac projektowych, wprowadzanych korekt i zmian zaszła konieczność wystąpienia o dodatkowe warunki przyłączeniowe w zakresie energetyki dla OUD i KSZR (Podborze) – razem 7 wniosków;
  • Przekazał do Inżyniera i Zamawiającego oklauzulowaną mapę do celów projektowych w elektronicznej oraz wersji oryginalnej papierowej w dniu 2020-04-27;