Wykaz Dokumentów Wykonawcy:

 1. Program Zapewnienia Jakości
 2. Dokumentacja Geodezyjno-Kartograficzna
 3. Dokumentacja Formalno-Prawna dot. nabycia praw do nieruchomości
 4. Materiały do Wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 5. Materiały do Wniosku o dodatkową decyzję/decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
 6. Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 7. Projekt Budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi
 8. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlango i wydanie decyzji ZRID
 9. Plan Działań Ratowniczych
 10. Projekt Organizacji ruchu na czas budowy
 11. Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi
 12. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odp. rozwiązaniom projektowym
 13. Dokumentacja Powykonawcza w tym dokumentacja geodezyjna
 14. Instrukcje eksploatacji i utrzymania
 15. Projekt Stałej Organizacji Ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla odc drogi krajowej oraz pozostałych dróg nowoprojektowanych i podlegających przebudowie uwzględniający docelowe rozwiązania związane z budową urządzeń łączności drogowej
 16. Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem
 17. Dokumentacja Systemu Zarządzania Ruchem w postaci: projektu, instrukcji serwisowej, wyników testów powykonawczych, pełnej dokumentacji sposobu komunikacji urządzeń z innymi urządzeniami, uniemożliwiającą wykorzystanie danych z systemów przez innych Wykonawców

Wg Raportu Miesięcznego Wykonawcy, w okresie sprawozdawczym tj. październik 2020 r. Wykonawca wykonywał następujące prace:

   • Kontynuował inwentaryzację przyrodniczą;
   • Monitorował złożone wnioski do Wojewody Mazowieckiego o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;
   • Monitorował złożone wnioski o pozwolenia wodnoprawne;
   • Monitorował procedowanie wniosku o ZRID;
   • Uczestniczył w Radzie Budowy nr 8 w dniu 08.10.2020 r. w formie wideokonferencji;
   • Otrzymał w dniu 14.10.2020 nowe uwagi GDDKiA do Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i ustosunkował się do nich w dniu 21.10.2020;
   • Otrzymał w dniu 26.10.2020 r. uzgodnienie GDDKiA ponownego Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko;
   • Otrzymał w dniu 29.10.2020 r. od RZGW Białystok decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urządzeń odwodnieniowych oraz usługi wodne polegające na doprowadzeniu wód opadowych i roztopowych;
   • Otrzymał w dniu 29.10.2020 r. od RZGW Białystok decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urządzeń melioracyjnych, przejścia infrastrukturą pod i nad ciekami, oraz lokalizowania na terenach powodziowych;
   • Opracowywał Projekt wykonawczy;
   • Opracowywał Projekty organizacji ruchu na czas budowy;
   • Wprowadzał uwagi do Koncepcji KSZR