Wg Raportu Miesięcznego Wykonawcy, w okresie sprawozdawczym tj. lipiec  2020 r. Wykonawca wykonywał następujące prace:

 • Kontynuował inwentaryzację przyrodniczą;
 • Przygotowywał projekt wniosku o ZRID wraz z załącznikami;
 • Wykonał i przekazał linie rozgraniczające do przeglądu po wprowadzeniu wszystkich uwag z przeglądów, wraz z wyjaśnieniem uwag przez Projektanta;
 • Wykonał i przekazał projekt podziału działek do przeglądu;
 • Wystąpił ze skorygowanym wnioskiem o uzgodnienie kolorystyki obiektów inżynierskich;
 • Wystąpił o zaopiniowanie projektu SOR przez Zarządców Dróg i Policę;
 • Wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskami o odstępstwa od WT w zakresie wiaduktów PKP, odległości skrzyżowań PO-D6, oraz odległość między skrzyżowaniami na DW 677;
 • Wystąpił z wnioskiem do Inżyniera o wydanie Polecenia Zmiany dot. zmiany zakresu rozbiórki na w. Podborze
 • Wystąpił z wnioskiem do Inżyniera Kontraktu o wydanie Polecenia Zmiany dot. zmniejszenia ilości koniecznych ekranów akustycznych, skrócenia obiektu WD-20 oraz zwiększenia promieni łuków na rondach
 • Złożył powiadomienie o roszczeniu nr 3  „Stwierdzenie, przez Wykonawcę nieprzewidywalnych warunków fizycznych w postaci odmiennych, od uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, warunków gruntowych”
 • Zgłosił propozycję i uzyskał akceptację zmiany osoby na stanowisku Kierownika Budowy;
 • Przekazał wersję drukowaną materiałów do Audytu BRD do GDDKiA o/Kielce.
 • Otrzymał uwagi IK oraz Zamawiającego do PB rew1;
 • Otrzymał uwagi Zamawiającego do Dokumentów Wykonawcy: Linii rozgraniczających i Projektu podziału działek, Planu Działań Ratowniczych, Raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko;
 • Uczestniczył w Radzie Budowy nr 5 w dniu 2020-07-09 w siedzibie GDDKiA Białystok z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z epidemią COVID-19;
 • Uczestniczył w Radzie Technicznej nr 2 w dniu 2020-07-09 w siedzibie GDDKiA Białystok z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z epidemią COVID-19;
 • Przekazał rewizję nr 5 Programu dla etapu prac projektowych i uzyskał jego akceptację
 • Wprowadzał zmiany do Dokumentów Wykonawcy: Linii rozgraniczających i Projektu podziału działek, Planu Działań Ratowniczych, Raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie otrzymanych uwag od Zamawiającego;
 • Przekazał ponownie, dwukrotnie Koncepcję zagospodarowania MOP po wprowadzeniu wszystkich uwag z przeglądów;
 • Przekazał ponownie, dwukrotnie Plan działań ratowniczych po wprowadzeniu wszystkich uwag z przeglądów;
 • Złożył powiadomienie o roszczeniu nr 4 „Zwłoka PKP S.A Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie odnośnie wyrażenia opinii w sprawie odstępstwa od przepisów techniczno-budowalnych w trybie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003r.  o transporcie kolejowym.”
 • Złożył powiadomienie o roszczeniu nr 6 „Opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne polegające na doprowadzeniu wód opadowych i roztopowych.”
 • Złożył powiadomienie o roszczeniu nr 7 „Opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych”
 • Złożył powiadomienie o roszczeniu nr 5 „Zmiany wspólnego przebiegu DW627 z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S61”
 • Wystąpił z wnioskiem do Inżyniera o wydanie Polecenia Zmiany dot. zmiany wspólnego przebiegu DW627 z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S61
 • Wprowadzał zmiany do PB na podstawie uwag IK oraz Zamawiającego do PB rew1;
 • Po wyjaśnieniu i wniesieniu wszystkich nowych uwag z przeglądów ponownie przekazał PB do ZOPI;
 • Ponownie wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie ZOPI;
 • Oczekiwał na wyniki Audytu BRD;
 • Złożył dokumentację podziałową do ośrodka geodezyjnego;
 • Przekazał ponownie raport o odziaływaniu na środowisko po wprowadzeniu nowych uwag do opiniowania w dep. GDDKiA;
 • Przekazał Projekt geotechniczny po wprowadzeniu uwag;
 • Wprowadził wnioski z Projektu geotechnicznego do PB;
 • Przekazał Dokumentację badań podłoża gruntowego po wprowadzeniu uwag;
 • Złożył powiadomienie o roszczeniu nr 8 „Opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych.”;
 • Złożył powiadomienie o roszczeniu nr 9 „Opinia konserwatorska – dodatkowe warunki w zakresie stanowisk archeologicznych, kolidujących z przedmiotowym Kontraktem.”;
 • Wystąpił z wnioskiem o wydanie instrukcji dalszego postępowania w związku z negatywną opinią Wójta gminy Ostrów Mazowiecka do wniosku o ZRID;
 • Monitorował uzgodnienia PB, opinie ZRID i opinie PSOR;
 • Monitorował złożony wniosek do ZUD (kolej);
 • Monitorował złożone wnioski o pozwolenia wodnoprawne;
 • Monitorował złożone wnioski o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;