Wg Raportu Miesięcznego Wykonawcy, w okresie sprawozdawczym tj. wrzesień 2020 r. Wykonawca wykonywał następujące prace:

  • Kontynuował inwentaryzację przyrodniczą;
  • Monitorował uzgodnienia PB, opinie ZRID i opinie PSOR;
  • Otrzymał zawiadomienia z RZGW Białystok o wszczęciu postępowań w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych (03.09.2020 oraz 14.09.2020) zgodnie z wnioskami na wykonanie urządzeń wodnych, odprowadzenie wód opadowych, lokalizowanie obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, oraz przejście infrastrukturą techniczną pod ciekiem;
  • Monitorował złożone wnioski do Wojewody Mazowieckiego o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;
  • Uzyskał stanowisko i uzasadnienie Zarządcy Drogi (GDDKiA o/Warszawa) do wyniku Audytu BRD (02.09.2020);
  • Wprowadzał uwagi wynikające z Audytu BRD wraz z uwzględnieniem uwag Zarządców dróg, Policji, IK i Zamawiającego;
  • Uczestniczył w posiedzeniu ZOPI w dniu 03.09.2020 i zaprezentował na nim rozwiązania techniczne. W związku z epidemią COVID-19 spotkanie odbyło się poprzez wideokonferencję. Uczestnicy posiedzenia nie wnieśli żadnych uwag;
  • Przygotował notatkę z posiedzenia ZOPI (07.09.2020);
  • Otrzymał podpisany przez Zamawiającego protokół z posiedzenia ZOPI (21.09.2020);
  • Uczestniczył w Radzie Budowy nr 7 w dniu 10.09.2020 w formie wideokonferencji;
  • Wprowadził uwagi Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego do wniosku o wydanie decyzji ZRID;
  • Wprowadził uwagi do dokumentacji podziałowej;
  • Przygotował dokumentację do złożenia wniosku o ZRID.
  • Złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID do Wojewody Mazowieckiego w dniu 15.09.2020r.;
  • Przekazał ostateczną (papierową i cyfrową) wersję Projektu Budowlanego do Inżyniera oraz do Zamawiającego (17.09.2020);
  • Przekazał ostateczną (papierową i cyfrową) wersję ROŚ do Inżyniera oraz do Zamawiającego (17.09.2020);
  • Przekazał ostateczną (papierową i cyfrową) wersję Koncepcji MOP do Inżyniera oraz do Zamawiającego (16.09.2020);
  • Odpowiedział na uwagi Zamawiającego i uwzględnił je w ostatecznej wersji Raportu z ponownej oceny oddziaływania na środowisko – rew3, będącego załącznikiem do wniosku o ZRID;
  • Oczekiwał na zaopiniowanie przez Departament GDDKiA Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko po wniesieniu i wyjaśnieniu wszystkich dotychczasowych uwag;
  • Otrzymał Postanowienie Wojewody Mazowieckiego nr 1072/SAAB/2020 na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w sprawie zmniejszenia odległości pomiędzy sąsiednimi skrzyżowaniami na DW627 (22.09.2020);
  • Otrzymał uzgodnienie MZDW dla wspólnego przebiegu DW627 i S61 wraz z uzgodnieniem PB (23.09.2020);
  • Opracowywał Projekt Wykonawczy;
  • Wprowadzał uwagi do Koncepcji KSZR.