Opis kontraktu

Ogólne informacje o kontrakcie

Nazwa Kontraktu: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Podborze” (z węzłem) – węzeł „Śniadowo” (bez węzła), na długości około 19,463 km [S61] + 3,008 km [S8] + 3,57 km [klasy G].” 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej:

 • S61 na odcinku: od km 0+000,00 do km 19+462,37 (po granicy między działkami 35, 36, 37
  i 38 a działką 39 obręb Tyszki-Nadbory gmina Czerwin oraz po granicy między działkami 128
  a działką 127, obręb Gostery gmina Czerwin),
 • S8 na odcinku: od km 550+515,00 do km 553+500,00

oraz

 • połączenia pomiędzy S61 a DW627 na odcinku: od km 0+000,00 (węzeł Komorowo) do km 3+562,67 (skrzyżowanie z DW627).

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28032/Obwodnica-Lomzy-w-ciagu-S61-juz-w-realizacji

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty:

 • budowę drogi ekspresowej S61 i S8,
 • węzły drogowe: „Podborze”, „Komorowo”,
 • koncepcje zagospodarowania Przestrzennego Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): „Sulęcin Z” (MOP I), „Sulęcin W” (MOP I),
 • Obwód Utrzymania Drogowego (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi – w rejonie węzła „Podborze”, w km drogi S8 ok. 552+600,
 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 • budowę dróg innych niż droga ekspresowa, w tym zmianę przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,
 • budowę dodatkowych jezdni zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej,
 • budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 • skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową- (skrzyżowania należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
 • przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
 • utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,
 • obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,
 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne
  i inne,
 • urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń, ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe
 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowaną
  w ciągu drogi ekspresowej, w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz
  z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod
  i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
 • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych
 • sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 • oświetlenie drogowe,
 • organizację ruchu i urządzenia BRD,
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie gwarantującym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego
 • po zakończeniu Robót – pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe, – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy, oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę w związku z realizacją Kontraktu
 • wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę lub budynków uszkodzonych wskutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy
 • wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracowaniem szkicu przebiegu granic tych pasów drogowych
 • wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań
 • kompletny, działający System Zarządzania Ruchem,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem:
  1. właściwości gruntów, skał i materiałów
  2. przewidywanych oddziaływań, które mogą być spowodowane przyłożonymi obciążeniami lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża)
  3. wartości granicznych odkształceń
  4. wymagań określonych w polskich normach
 • uzyskanie na rzecz i w imieniu Wykonawcy wszelkich decyzji derogacyjnych, wymaganych przed przystąpieniem do robót i na etapie realizacji
 • uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska, wymaganych na etapie realizacji inwestycji i niezbędnych do oddania inwestycji do użytkowania oraz eksploatacji
 • likwidację na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej istniejącego węzła Łomża na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S8 i DW627
 • likwidację na S8 (odc. Ostrów Mazowiecka – gr. Województwa podlaskiego) istniejącego węzła „Podborze”
 • zaprojektowanie i wprowadzenie rozwiązań na odcinku DW677, przebiegającej w sąsiedztwie S61 (km ok 5+000 – 12+000) w celu ograniczenia potencjalnego skumulowanego oddziaływania tych dróg na ścieżki migracji zwierząt (np. ograniczenia prędkości, znaków – w uzgodnieniu z zarządcą drogi wojewódzkiej)
 • opracowanie, uzgodnienie i założenie (wykonanie) wraz z opisem topograficznym punktów podstawowy system referencyjny, umożliwiający nadanie JNI obiektom inżynierskim
 • rozbiórkę istniejącego korpusu drogowego ze względu na budowę drogi ekspresowej po śladzie istniejącej drogi krajowej