Opis kontraktu

Droga ekspresowa S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna podzielona została na 6 odcinków:

Odcinek S61 od węzła „Podborze” do węzła „Śniadowo” ma długość 19,463 km i przebiega nowym śladem. W ramach tego zadania wybudowanych zostanie również 3 km S8 oraz 3,57 drogi w kat. G. Budowany odcinek S61 Podborze – Śniadowo, który – licząc od strony Warszawy – jest początkiem trasy Via Baltica. Rozpocznie się on na wysokości Ostrowi Mazowieckiej na węźle Podborze (w tym miejscu trasa S61 będzie się odgałęziała od drogi S8 z Warszawy do Białegostoku). Będzie to jednocześnie jedno z największych skrzyżowań bezkolizyjnych na całej Via Baltice. W tym miejscu ruch tranzytowy z krajów bałtyckich będzie się łączył z siecią polskich autostrad i dróg ekspresowych prowadzących na zachód Europy.

Inwestycja zrealizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosków o ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drgowej) dla całego zadania, a następnie wybudowanie odcinka i uzyskanie zezwolenia na użytkowanie. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2021 r.

Zadanie jest przewidziane do współfinansowania ze Środków Unii Europejskiej.

Budowa drogi ekspresowej S61 jest inwestycją o znaczeniu europejskim, jest przewidziana do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Istniejący układ komunikacyjny w Polsce nie jest w stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego, stąd konieczność budowy dróg ekspresowych i pilna potrzeba dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej, obwodnic miejscowości, odcinków drogi krajowej jest korzystne dla tych obszarów, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin, wibracji.

Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową, drogę krajową pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.

Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem drogi ekspresowej. Dla kierowców przejazd drogą ekspresową będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji. Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo. Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

Na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” przewidziano 31 miesięcy (do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych 15 grudnia – 15 marca). Wykonawca powinien zaprojektować trasę i uzyskać decyzję ZRID w ciągu pierwszych 15 miesięcy, a w ciągu kolejnych 16 miesięcy zrealizować prace budowlane oraz uzyskać pozwolenia na użytkowanie.

Umowa z Wykonawcą robót została podpisana w dniu 30 stycznia 2018 roku.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28032/Obwodnica-Lomzy-w-ciagu-S61-juz-w-realizacji

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty:

1) drogi ekspresowej S61 i S8,

2) węzły drogowe: „Podborze”, „Komorowo”,

3) Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): „Sulęcin Z” (MOP I), „Sulęcin W” (MOP I),

4) przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,

5) budowę dróg innych niż droga ekspresowa (w tym zmianę przebiegu istniejących dróg, budowę łączników, budowę dróg obsługujących tereny przyległe, budowę dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracających naruszone połączenia drogowe),

6) budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,

7) w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową – zaprojektowanie
i budowę skrzyżowania dwupoziomowego, w sposób umożliwiający likwidację przejazdów znajdujących się w odległości 3 km z każdej strony wybudowanego skrzyżowania dwupoziomowego,

8) przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,

9) pasy technologiczne,

10) obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,

11) system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,

12) urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń,

13) infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowaną w ciągu drogi ekspresowej, w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne,, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

14) przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod
i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,

15) wyburzenia budynków i obiektów budowlanych

16) sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,

17) oświetlenie drogowe,

18) urządzenia BRD: oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej,

19) oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

20) po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,

21) wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,

22) wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych
w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji,
z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,

23) wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

24) System Zarządzania Ruchem w oparciu o przygotowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem,

25) likwidację na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej istniejącego węzła „Łomża” na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S8 z DW627,

26) likwidację na S8 (odcinek Ostrów Maz. – granica woj. podlaskiego) istniejącego węzła „Podborze”,

27) przed oddaniem do użytkowania uzyskać na rzecz i w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje określające zakres i warunki korzystania ze środowiska.

28) wzmocnienie podłoża gruntowego w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem:

właściwości gruntów, skał i innych materiałów;
przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża);
wartości granicznych odkształceń;
wymagań określonych w polskich norm.