Nowy Wykonawca Robót

W związku z odstąpieniem w dniu 16 maja 2019r. od Umowy w której funkcję Wykonawcy pełniło Konsorcjum firm:  RUBAU POLSKA Sp. z o.o. i RUBAU CONSTRUCCIONES S.A. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła kolejny przetarg na wyłonienie Wykonawcy Robót.

W dniu 8 stycznia 2020 r.  w wyniku  przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana przez Dyrektora Oddziału GDDKiA  Umowa z nowym Wykonawcą spółką:  „POLAQUA” z siedzibą przy ul. Dworskiej 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno.

Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych

W dniu 01.03.2019 r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku odbyło się na wniosek Wykonawcy posiedzenie ZOPI, na którym zaproszone strony przedstawiły szereg uwag do przedłożonej Dokumentacji Projektowej.
W związku z tym oraz opinią Inżyniera Kontraktu stwierdzającą niezgodność przedłożonej Dokumentacji z PFU, Zamawiający odrzucił Projekt Budowlany i wyznaczył 15.03.2019 r. jako termin złożenia poprawek.